Die Zerstücklung der Wörter - onophon im read!!ing room Sprechzimmer (von: read!!ing room)

17.01.2013 – Irgendwie mutete es schon etwas surreal an, als das onophon mit etlichen Gepäckstücken in die Souterrainniederungen des read!!ing room hinunterstiegen. Boxen, Mischpult, Mikrophone, Flipchart – eine ganze Batterie füllte das Sprechzimmer des kleinen Veranstaltungsraumes an.

Der Name war Programm. „Sprechzimmer“ sollte an diesem denkwürdigen schneeangekündigten Abend besonders gut passen. Denn das, was die Herren Deutner und Nowacek auf den Laminat, der für uns die Welt bedeutet, zauberten, war mehr als ein banaler Schluckschutzhusten. Prustendes Lachen und kehlig-gutturale Unterhaltung waren nach einem ersten zögerlichen Warming Up vom anwesenden Publikum zu vernehmen. Das Prinzip war so einfach wie effizient. Wenn Frau Vera Birkenbihl – sie möge den Trainerhimmel aufmischen und sich mit Petrus zweinigen – verlautbarte, dass das Zerteilen von Wörtern die Mehrbedeutung respektive den eigentlichen Sinn erst hervorbrächte, dann sind onophon die Erfüllung dieser semantischen Prophezeihung. Deutner und Nowacek benutzen ready mades verschiedener Fach-, und Alltagssprachen. Medizinische Fachsprache wird gegen den Strich gebürstet und logopädische Konzepte zur Dichtkunst erhoben. Auch wenn das Ganze hin und wieder wie „freestyle“ wirkt, so steckt beinhartes sprachkünstlerisches Konzept dahinter. Ein Beispiel gefällig. Aber bitte sehr: Aus der Programmdefinition von Schluckschutzhusten.

„... ist ein reflektorischer Selbstschutz gegen unbeabsichtigtes Eindringen von Fremdkörpern in den unteren Atemtrakt. Einatmen und Husten, Schlucken und Würgen sind Einträge in der Matrix des vertikalen oralen Transports. Diese vier physiologischen Prozesse sind die Basalschicht, der onophon seine Artikulation aufsetzt. Sie versinnbildlichen dabei auch die Direktionalität von Kommunikation und verlaufen an der Grenze von willentlich beeinflussbarem und reflektorisch-automatisiertem Sprechakt - eine Grenze, die onophon in seinen Versuchsanordnungen untersucht. 'Schluckschutzhusten' ist onophons aktuelles Programm.“

Wunderbar wie in unserem Sprachzimmer Silben zerlegt, Vokale gespreizt, Konsonanten gezwirbelt wurden. Hervorragend, wie homonymische Verballhornungen Bedeutungsfelder mit einander verknüpften und zum verbalen Höhepunkt getrieben wurden: „onophon narrativaktiv.“ onophon zeigte auf fast schon banale Weise, wie schnell aus Solidarität ein „Soll i?“ „Tat i?“ „Tät i?“ wird. Die Seele von Herrn und Frau Österreicher in einem minimalistischen Wortspiel – besser geht's wirklich nicht. N'est-ce pas?

Die Vergleiche mit Wiener Gruppe, Ernst Jandl und Attwenger drängen sich auf und sind beredtes Zeugnis, dass Sprachkunst, Kunstsprache, Dialektdichtung und Sprechgesang durchaus in Wien eine Hochburg haben.audiatur - festival for ny poesi (Bergen/Norwegen) 16.11.2003
Morgenbladet  21.11.2003
Blåse, kviskre, messe, mumle (av Øystein Vidnes)

– Når du et, går maten gjennom fordøyingssystemet og til slutt tilbake til jorda. Vi har lyst til å gjere det same med den offentlege kommunikasjonen, seier dei austerrikske lydpoetane Werner Nowacek og Rainer Deutner.

På innsida av alle hovud som var i Tårnsalen på Bergen Kunstmuseum laurdag 15. november 2003 klokka eitt om formiddagen, var det eit opphakka, repetitivt, masande, roleg, sjølvbekreftande, irriterande, søvndyssande og opprivande språk. Enkeltord. Brokkar av songar. Reklame. Dikt kanskje. Forskjellige slags bilete òg. Og meir kroppslege kjensler.
Alle visste dette. Ikkje eigentleg noko å snakke om. Slik var det også for dei som var utanfor Tårnsalen, og for dei som var på Fisketorget, på Lagunen kjøpesenter eller i senger eller ved frukostbord andre stader, byar eller himmelstrok. Ikkje noko å snakke om, og det gjorde vi heller ikkje. Vi snakka om det som skjedde dagen før og det som skulle hende: Det var poesifestival i festivalbyen Bergen. Ikkje Poesifest, som blir arrangert annankvart år av Henning H. Bergsvåg og Thomas Espedal, men eit mellomleggspapir, nei, ein fest i tollboden på grensa mellom to festivalår, eller nei, eit ukjent, ukartlagt, grønt og frodig land som uventa dukka opp mellom to naboland: Bokhandelen Norli Galleriet arrangerte, ved Martin Sørhaug og ein innleigd Audun Lindholm i spissen, og tjue poetar og kritikarar på programmet. Vi venta på at dag to av festivalen skulle byrje. Kvitvinen som allereie var blitt servert, var ifølgje ei lokal legende teken med på flyet av den tilstadeverande austerrikske ambassadøren, for å understøtte sine landsmenn i lydpoesi-duoen Onophon. Lydpoesi? Seinare skulle dette diskuterast oppover og nedover sveitte veggar i fulle serveringslokaler, men foreløpig var det venting og kverning av eitt eller anna på innsida av nitti hovud under den runde kuppelen i det nyinnvigde kunstmuseet. Audiatur var namnet på festivalen, og audiatur er passiv presens konjuktiv tredje person eintal av det latinske verbet for å høyre; her skulle poesien høyrast, sjølv om programmet baud på mykje meir enn lydpoesi.
Ordkverner. I mange tilfeller blir vi under slike arrangement som verbet audiatur sitjande passive, bøygde lett framover som levande illustrasjonar av konjuktiv, som den tredje person eintal som første person eintal alltid snakkar om, men ikkje til. Og det var slik vi sat då første person, Werner Nowacek, stilte seg opp framfor publikum og byrja å snakke, eller snarare putre, snart fulgt av andre person, Rainer Deutner. Denne putringa verkar å vere ein slags motor som køyrer i gang den forvirra ordmaskinen vi allereie har inne i hovuda. Det var nesten, for å seie det med Inger Elisabeth Hansen sine ord i den påfølgjande debatten, som å få hjernen sin utstilt. Ein kan òg seie det på veldig mange andre måtar.
Onophon-sounden kjem frå dei to repeterande munn-kvernene i ansikta på Werner og Rainer. Her blir ord køyrde gjennom igjen og igjen til dei fell fullstendig frå kvarandre eller kjem ut att med ein heilt annan konsistens. På sitt mest minimalistiske er Onophon sin lydpoesi ei undersøking av kor lite som skal til for å lage meining, andre gongar er det fri utfalding av dei rytmiske og musikalske kvalitetane i kvardagsspråket. Dikta, eller stykka, som det nesten ikkje gir meining å sitere, kan til dømes vere tekne frå ei enkel beskriving av soveromsmøblar, teken frå ein brosjyre. Det kan vere berre eit enkelt ord, «Kette» (kjede), som gjenteke i stort alvor og stort tempo tek på seg stadig nye meiningar. Det kan vere naivistisk nostalgi, som i «Moosbeteckte Tannennadel» (mosedekt granbar). Men det kan òg vere absurd morbid, som i «Grababfall» (gravavfall).
Ikkje perfekt. I to år har Onophon turnert i Europa og andre stader med programmet Einsatzdichtung, som både tyder einsetningsdikting, innsatsdikting og ei viss form for rørpakning, men bergensfolket var blant dei første til å høyre det nye programmet, Glottisstopp.
– Tittelen er ein hyllest til ein lyd, den glottale stoppen, som kjem når ein ved hjelp av ganen tvert avbryt ein vokal. Denne lyden finst i fleire språk, inkludert austerriksk tysk, men er svært sjeldan tydingsberande, seier Werner langt seinare, i sofaen til ei søndagsdoven utgåve av utestaden Landmark.
– Korleis lage eit lyddikt? Det verkar som nokre av stykka dykkar er laga med ein slags formell struktur i botnen?
– Nokre gongar brukar vi visuelle, geometriske figurar som modellar vi konstruerer stykka rundt. Andre gongar, som i «Regelungsdichte», prøvar vi ut rytmiske strukturar, der vi varierer lengda på stavingane etter eit formalt skjema. Men veldig ofte må vi prøve oss fram lenge før vi finn fram til korleis det skal vere, påpeikar Rainer.
– Vi hadde til dømes ein idé om eit dikt som inneheldt orda extrem sex, men det tok vel nærare to år før vi fann fram til ein måten å uttale orda på som gav den rette effekten, seier Werner.
I denne sjangeren er framføringa den sentrale delen av verket, og duoen framstår som svært koordinert på scenen. Men dei vil ikkje at det skal vere heilt perfekt, ifølgje Werner:
– Vi kjem alltid til eit punkt der vi ikkje vil øve meir. Det er ei viss nerve som forsvinn dersom alt er for godt innøvd.
– Det er vanskeleg å beskrive det vi driv med. Vi brukar å seie at det er ei blanding av litteratur, musikk, teater og performance. Men det er viktig for oss å bruke berre nokre få element. Så få som mogleg, så vi bestemte oss for å bruke berre oss sjølve og stemmene, seier Werner.
– Så de hadde ein klar idé om retninga når de starta?
– Nei. Vi hadde vel kjennskap til folk som dreiv med lydpoesi på 50- og 60-talet, som Ernst Jandl, men det var ikkje utgangspunktet. Sjølv jobba vi oss frå ein meir tradisjonell, uttrykksfull poesi, til eit mindre, meir minimalt uttrykk. Det er vel berre dei siste månadene eller så at vi føler oss komfortable med uttrykket lydpoesi, som likevel ikkje treng å vere heilt dekkande. Ein del av stykka kan ein like godt kalle lydinstallasjonar med bruk av stemmer, eller liknande.
Rap og revy. «Onophon was founded 2 years ago. We didn’t publish any books.» Slik presenterer dei seg, og slik sett er dei ein rase innanfor litteraturmiljøet. Om poesien, den skriftlege, er marginalisert, er det ikkje mange marg-millimeter igjen til den reint lydlege. Men i direkte møte med denne forma forsvarar den plassen sin på beste vis.
Dei første eksempla på lydpoesi stammar frå dadaismen og avantgarden på nittenti-talet, med namn som Raoul Hausmann, Kurt Zwitters og Hugo Ball. Og frå ute på den kvite margen ein stad var det heile resten av hundreåret nokon som stod og ropte, pressa, blåste, kviskra, messa, mumla, gestikulerte eller tagde fram ei anna form for poesi. Ein treng ikkje å seie at det er ei definert retning, det er fleire. Ein treng heller ikkje seie at det er revolusjonerande, men det er definitivt noko anna. Det er ikkje mykje avantgarde over Onophon der dei står og gestikulerer fram orda med forsiktige knebøy og stive, nesten sjenerte smil. Snarare får det meg til å tenkje på korleis rap ville ha framstått i ei utgåve der tekstane var like minimalistiske som rytmene, og der uttrykket var strippa for alt som ser ut til å definere kva det er: haldningar, kroppspråk, beats og klesstil. Sjølv om inspirasjonen ikkje kjem derifrå, har uttrykket til Onophon definitivt visse likskapar med rap, men dei klarer å finne sin eigen lite pretensiøse stil ein stad mellom den støyande avantgarden og dei støyande rytmene, kanskje med ein dose revy, av det kantete, uplasserbare slaget.
– Medan ein del av den «tradisjonelle» lydpoesien har jobba utelukkande med lydar, ser det ut til å vere viktig for dykk å jobbe med ord, at lydane har ein semantikk?
– Kva er semantikk? Alt har ei meining, gestar, tonefall, alt slags kroppsspråk. Og ord. Former for semantikk er noko vi ikkje slepp unna, og vi ønskjer eigentleg å jobbe med alle desse uttrykka når vi framfører, seier Rainer.
Werner legg til:
– Det byrjar ofte med fascinasjonen for enkeltord, den fascinasjonen som oppstår når du tek ordet i munnen og gjentek det. Av og til kan det vere nok å stoppe der, eit ord kan bli eit levande dikt berre ved å uttale det.
– Det kan minne om ei lydleg form for objekt-kunst, der de plukkar opp noko, i dette tilfelle eit ord, og stiller det ut?
– Ja. Det er slik vi tenkjer det. I den offentlege sfæren er det så mykje materiale som vi ikkje har bedt om. Vi ønskjer å ta dette og gi det tilbake, seier Rainer.
– Korleis då?
– Når du et, går maten gjennom fordøyingssystemet og til slutt tilbake til jorda. Vi har lyst til å gjere det same med den offentlege kommunikasjonen, for å setje det på spissen. Hittil har vi hatt framføringar på scener, i kulturelle samanhengar, men vi har planar om meir spontane og direkte aksjonar. For å gi tilbake det vi ikkje har bedt om, har vi tenkt å gå saman med nokre andre grupper som driv med litt av det same, for å gi framføringar i møbelforetningar, kjøpesentra og liknande, og vi har ikkje tenkt å be om lov.
– Det ligg altså ein viss kritikk i det de gjer?
– Ja, og nei. Vi vil ikkje gå til angrep på media eller noko slikt. Vi plukkar ordlydar som vi oppriktig talt likar, viss ikkje kunne vi ikkje ha brukt dei, men vi vil halde på retten til å bruke dei på vår eigen måte, til å kaste dei tilbake dit dei kom frå eller ta dei tilbake og lage noko nytt.
(((FAKTABOKS:)))
Onophon
* Duoen Onophon kallar seg «a phonetic decoration text factory», og arbeider med lydpoesi.
* Består av austerrikarane Werner Nowacek og Rainer Deutner. Skipa i 2001.
* Onophon brukar kvardagsspråk, reklame, klisjear, gjentakingar, tonefall og små variasjonar til å produsere ei form for poesi som viser at ein ikkje treng å lage nytt språk for å lage ny meining. Det held å bryte sundt det språket ein har.
* Lydpoesi på nettet:
www.onophon.org
www.ubuweb.com
www.audiatur.comperspektive wortlaut (Graz) 26.2.2003
guten abend bei "perspektive wortlaut" in der ESC!
bildende kunst, befasst mit neuen medien, wie sie die leute hier in der ESC [extrem subversive kunst] praktizieren, kommt perspektives vorstellungen von literatur womöglich mehr entgegen, als die konzeptionen sogenannter literaturorte es zulassen. vielen dank an alle frauen des ESC-team, dass dieses lesungs-ort-experiment hier+heute stattfindet!
heute abend freue ich mich, zwei mal team-worker in unsrer lesungreihe "perspektive wortlaut" zu begrüssen! von beiden teams ist in unsren heften bereits text erschienen, beide sind heute erstmals bei uns und tragen ihre arbeiten vor:
literaturinferno und  o n o p h o n.
literaturinferno - ist ein duo aus hamburg. kai würbs und jörn müller produzieren seit einigen jahren texte, die wort-für-wort zwischen den beiden autoren hin-und-her-wandern: jeder autor fügt nämlich nur EIN wort an den text und retourniert ihn per e-mail wieder an den co-autor, der dem text wieder nur EIN wort appliziert... da können dann schon einige monate bis zur fertigstellung vergehen! die ergebnisse hören wir heute aber in einem kompakteren zeitformat.
o n o p h o n - das sind rainer deutner und werner nowacek aus wien. die beiden sind sprech-performer und rücken sprach-versatz+versetz-stücken rhythmisch und 2-stimmig ans dada-semantisch eingemachte - vielleicht bekommen wir heute sogar eine art onophone ursonate zu hören?
ich wünsche uns allen heisse ohren und spannende unterhaltung! helmut schranz


prigophon, Festival 'Maulhelden' (Berlin) 25.1.2003
Prigophon
Bei dieser Kooperation zwischen dem Moskauer "Soundpoeten" Dmitri Prigov und dem Wiener Duo "onophon" stehen Sprache und Stimme im Mittelpunkt. Schwer zu sagen, ob es sich dabei um eine Lesung, ein Konzert oder eine Performance handelt: Es wird gesprochen, gedichtet, intoniert, gesungen, georgelt, geröchelt, gegrollt. Wörter zerschellen, werden zerhackt, verdoppelt, wiederholt, verknotet und zerfetzt. Ein kontrollierter und wohldosierter Sprachrausch, vorgetragen von drei Kehlkopfintellektuellen.
Mit freundlicher Unterstützung des Österreichischen Kulturforums


sound'n'poetry, Jazzclub moods (Zürich) 7.1.2003
Raphael Urweider & onophon & Andi Marti & BEFFU
Die Sprache sucht die Fusion mit dem Sound und ist nicht länger nur Bedeutungsträger: Mit berauschenden Tempi und Rhythmen lässt sie sich von Melodien und Tönen bezirzen, schmiegt sich an den Sound an und verbindet sich schliesslich mit ihm. Der bekannte Berner Lyriker und Musiker Raphael Urweider (Leonce- und Lena-Preis, 3sat-Preis) spricht seine Texte zum Sound von Posaune und Beatbox. In der Musik wird man die Melodie der Sprache erkennen und umgekehrt. In einem fliessenden Übergang betritt onophon (Lautpoesie deluxe aus Wien) die Bühne und wird mit der ausserordentlichen Rhythmik ihrer Sprache die Posaune und die Beatbox fordern. Urweider unterlegt der Rhythmik die Melodie am Klavier.
Martin Otzenberger


18. Luzerner Literaturfest, 13.12.2002
NZZ, Feuilleton online, 16.12.2002
(...) Ebenso wenig kam freilich die Literatur aus der Konserve. Der Freitag gehörte ganz den Lautdichtern, unter ihnen die zwei Ingeborg-Bachmann-Preisträger Franzobel (1995) und Michael Lentz (2001), der aus seinem prämierten Text "muttersterben" las. Mit von der Partie war auch die von ihren Schöpfern Werner Nowacek und Rainer Deutner so genannte "Ziertextphonofaktur onophon", welche in "dramatischem Frontalvortrag" ihre "einsatzdichtung" zum Besten gab.


Onophone Sprachproduktion stellt sich als Kombination verschiedener repetitiver Phänomene dar. Lexikalische Automatismen sowie Stereotypien im Sinne fester Redefloskeln werden von den Betroffenen perseveriert oder echolalisch produziert. Die ursprünglich propositionalen Äusserungen werden dadurch in eine automatisierte Sprache übergeführt. In diesem Zusammenhang kann von einem kommunikativen Suchverhalten gesprochen werden, einem 'conduit d'approche' nach der phonematischen, semantischen und morphologischen Zielform. Weiters wurden Neologismen und das Auftreten von Onorrhoe als Subform der Logorrhoe beobachtet. Pragmatische Regeln herkömmlicher Sprache, wie zB das 'turn taking', werden prinzipiell nicht eingehalten. Die Prosodie der onophonen Sprache ist gekennzeichnet durch lebendigen Wort- und Satzakzent und ebensolche Intonationsmuster und -verläufe. Zusammenfassend kann von einer neuartigen Spracherscheinung gesprochen werden, einem 'jargon onophone', der Interesse weit über die logopädische Fachwelt hinaus erweckt.
     Logopädisches Kleinstlexikon: propositional - absichtsvoll,
     Neologismus - Wortneuschöpfung, Logorrhoe - Sprachdurchfall,
     turn taking - Sprecherwechsel, Prosodie - Sprachmelodie,
     Perseveration - Wiederholung
Wolfgang Deutner, Logopäde


prigophon, Zürcher Theater Spektakel, 30.8.2002
Was Werner Nowacek und Rainer Deutner, die beiden Sprachspieler und Sprechartisten von onophon, in ihrem
A cappella-Vortrag mit Sprache anstellen, ist ein einzigartiges klangsinnliches Hörerlebnis. Im Club treten die beiden Dadaisten des 21. Jahrhunderts gemeinsam mit dem russischen Schauspieler, Dichter und Installationskünstler Dmitri Prigov auf, der zu den Mitbegründern der Moskauer Konzeptualisten zählt.


Gepflegter Abend im Komfort (Bern) 25.8.2002
Werner Nowacek und Rainer Deutner sind onophon. onophon kommt aus Österreich, das ist das Land der drei großen H's: Hitler, Haider, Hochwasser. onophon haben heute Bernpremiere. onophon ist jung, dynamisch und erfolgreich wie alle Homepages: www.onophon.org. onophon, der Zwillingskomplex, der Doppelsex, der Doppelscheck, onophon, das Doppelbett.
     Eine onophonale Style-Annäherung: onophon ist die performative Umsetzung von Ziertextphonofakturanteilen durch duootisches Duo-Frontalvortragen. Die rhythmisierten Phono-Partikel spielen sich zur onophoben Dynamikpenetranz hin im Barockrhythmus passioniert von redundant-kontemplativen Minimalismussemisamples. Oder lapidar gesprochen: der Semantik wird der Arsch weggeburnt. Ich wünsche ihnen viel Unterhaltung und subtile Bildung mit: onophon.
Jürg Halter


'seit Albert Hosp', Ö1 Kunstradio - LARK, 7.7.2002
Die seit 1999 vom Kunstradio produzierte Reihe 'Literatur als Radiokunst' gibt Autorinnen und Autoren die Gelegenheit, ihre Texte radiophon zu gestalten - und zwar jenseits der traditionellen Genres wie 'Lesung'und 'Hörspiel'. Wenn diesmal drei junge Wiener Autoren - der Comiczeichner und Schriftsteller Thomas Ballhausen und das Sprechartistenduo onophon - die Welt auseinander buchstabieren, dann geht es beide Male angemessen alphabetisch zu. Zu recht aber darf man der angekündigten Artigkeit beider Projekte misstrauen. Thomas Ballhausens 'Abecedarium' erzählt nur scheinbar arglose Geschichten von A bis Z, um sie durch gezielte Störmanöver gehörig aus dem Lot zu bringen. Die Gruppe onophon dekonstruiert lautpoetisch den alphabetischen Katalog dessen, was ihnen als 'Radio' gilt: Die Produktion 'Seit Albert Hosp' improvisiert über die Namens-Wörter derjenigen, die 'Radio machen' - die also in der Wahrnehmung der meisten Hörer das Radio sind. Verdichtung und Verschiebung zeigen, wie wenig neutral solche Namens-Wörter sind. Im Selbstbezug des Mediums Radio auf Teile seiner Textur offenbart sich das laut-bildliche Potential dessen, was akustisch aus dem Laut-Sprecher kommt.
Christiane Zintzen'seit Albert Hosp', Ö1 Kunstradio - LARK, 7.7.2002
Das Hörstück 'seit Albert Hosp' ist eine Hommage an das Radio als Verhör-Medium, das seine Assoziationskraft eben auch aus dem Sich-Verhören bezieht. Dahin geht auch die Absicht der Arbeit von onophon. Die Produktion 'seit Albert Hosp' besteht lediglich aus abgehörten Namen von Ö1-MitarbeiterInnen, die mit Adverbialpartikeln rhythmisch improvisiert werden. onophon stellt die öffentlichen Namen (nicht jedoch die Namensträger, also die realen Personen hinter diesen Namen) in neue Zusammenhänge und extrahiert so fiktive Radiopersönlichkeiten. Dabei arbeitet das Sprechkünstlerduo puristisch analog, verwendet also keine elektroakustischen Manöver (Beschleunigung, Loops), um Rhythmusunreinheiten und Balanceschwierigkeiten zu provozieren. onophon versteht sich als Bühnenensemble und zielt mit dieser radiophonen Premiere darauf, seine Bewegung und Energie auch im körperlosen Medium Radio zu kommunizieren.
onophon


'since Albert Hosp', Ö1 Kunstradio - LARK, 7.7.2002
The duo onophon will deconstruct the alphabetic catalogue of what radio means to them: Their production 'since Albert Hosp'
is based on the names of those who make radio, that is who are perceived by a great number of listeners and, by means of condensation and suspension, they demonstrate how subjective these notions are.
Christiane Zintzen


Radio Orange, SchülerInnen-Radio 'Radio-Bande', 26.6.2002
     Hallo! Wir sind die Kinder der Ganztagsvolksschule Landstraßer Hauptstraße im dritten Bezirk. Wir gehen in die Mehrstufenklassen M3 und M4. Mehrstufenklassen sind Klassen, in denen die Kinder von der ersten bis zur vierten Volksschule gemischt sind.
     Wir werden euch in dieser Sendung 'onophon' vorstellen. onophon ist ein Sprechkünstlerduo. Später werden wir euch über unseren Workshop, den wir mit onophon gemacht haben, informieren. Wir haben nämlich auch Sprechkunst gemacht.
     onophon ist das Sprechduo Rainer Deutner und Werner Nowacek. Die beiden machen Sprechstücke aus Alltagswörtern, die ihnen etwa in der Straßenbahn oder auf Plakaten oder im Fernsehen und Radio aufgefallen sind. Sie führen auch ein ganzes Programm aus solchen Stücken auf Bühnen auf und machen so Konzerte. Das nennen sie dann 'einsatzdichtung'. Und als Abschluss des Workshops, den wir mit onophon gemacht haben, haben die beiden uns auch so ein Konzert gegeben.
     Tanja und Paul haben mit Werner und Rainer über onophon geredet. Tanja: "Wie seid ihr auf die Idee gekommen?" Werner: "Darauf gekommen sind wir von Lesungen, wir haben uns getroffen und haben Lesungen veranstaltet. Ganz normale Lesungen. Wir haben da Texte geschrieben beziehungsweise auch Texte genommen, die andere geschrieben haben und haben die vorgelesen. So etwas findet ja immer wieder statt in Wien, da setzen sich Leute in Kaffeehäuser und halten eine Lesung. Wir haben das auch probiert. Das war zwar ganz nett, aber wir hatten da nicht so wirklich die Möglichkeit, aufeinander einzugehen, weil jeder seine Sachen gelesen hat und wir wollten aber zusammenarbeiten. Und außerdem war es uns einfach zu langweilig. Da hat sich das ergeben, dass wir die Sprache reduziert haben, also keine langen Texte geschrieben haben, sondern nur einzelne Wörter, die uns in der Alltagssprache aufgefallen sind und die haben wir rhythmisiert und immer wieder wiederholt und so aus diesen Wörtern einen ganz eigenen Charakter hervorgeholt."
     Wir haben uns natürlich gefragt, wie Rainer und Werner auf die Idee für so tolle Stücke kommen und Rainer hat uns das an einem Beispiel erklärt: "Manchmal bin es ich, dass ich auf der Straße gehe, ein Plakat sehe. Es gibt zum Beispiel den Text 'irene', da wars eigentlich Werner, der mich angerufen hat und gesagt hat: 'Ihre Nähe - unser Job'. Das war ein Plakat von den ÖBB, eine Werbung. Er hat dazu die ähnlichklingende Assoziation, also die gedankliche Verbindung gehabt 'Ihre Nähe unser Job, die Irene unser Tschopperl'."
     onophon war bis jetzt zwei Mal im Fernsehen, das letzte Mal vor zwei Wochen in ARTE und ein Mal im ORF in "Tipp - Die Kulturwoche". Die Aufnahmen für das Fernsehen haben sehr lange gedauert und im Fernsehen hat man dann nur ein sehr kurzes Stück gesehen. Im Radio waren sie auch schon und das hat ihnen besser gefallen. Werner: "Eine akustische Vorstellung von uns hat in diesem Zusammenhang viel besser gepasst. Radiosendungen sind da oft viel sensibler und können besser auf das Thema eingehen und das Publikum konzentriert sich auch viel besser auf das, was man hört und kann sich selber ein Bild davon machen. Fernsehen ist da oft ein bisschen zu direkt und man hat selbst keine Fantasie mehr als Zuseher." Ja, und wenn wir eine Radiosendung machen, ist onophon jetzt auch wieder im Radio und ihr könnt die beiden hören.
     Ihr habt nun Einiges über und von onophon gehört, jetzt wollen wir euch aber auch noch berichten, wie unser Workshop mit onophon abgelaufen ist. Dabei werdet ihr auch die Stücke hören, die wir gemacht haben. Rainer und Werner waren zwei Mal bei uns in der Schule, einen Workshop machten sie mit den Großen und einen mit den Kleinen. Jede Gruppe hatte zweieinhalb Stunden Zeit für den Workshop. Als wir uns in der Früh getroffen haben, haben wir unseren Workshop zuerst mit Atem- und Stimmübungen begonnen. Wir sind im Kreis gesessen und haben unsere Stimmen aufgewärmt. Zum Beispiel haben wir Geräusche wie die Tennisspieler gemacht oder wir haben gesummt und uns dabei die Hand auf den Kopf und den Bauch gehalten. Danach haben wir Vierergruppen gebildet und jede Gruppe hat sich ein Stück ausgedacht.
     Schülerin: "Also wir haben beschlossen, dass wir einen Zungenbrecher nehmen und haben versucht, dass wir zusammen anfangen und wieder enden. Beim Proben sind wir dann auf die Idee gekommen, dass wir es fünf Mal wiederholen und dann einmal das Ganze flüstern und dann haben wir es wieder wiederholt." Schülerin: "ImRhythmus zu bleiben war ziemlich leicht, aber dass alle gleich richtig einsetzen, war schwer." Schülerin: "Wir tun sehr gerne Gummihüpfen, also haben wir einen Gummihüpfspruch genommen. Es gab ziemliche Probleme beim Proben, weil ich bin immer rausgekommen, ich hab meinen Text nicht fertig sagen können und hab dann immer aufgehört." Schüler: "Uns haben Rainer und Werner auf die Idee gebracht, einen Spruch aus der Werbung zu nehmen. Der Gregor und der Seppi waren ziemlich lustig aufgelegt und so ist dann auch unser Stück geworden."
     Hoffentlich hat euch unsere Sendung genauso gut gefallen wie uns der Workshop mit onophon! Es verabschieden sich die Kinder der M3 und M4 - tschüss! Wir danken euch fürs Zuhören und wünschen euch noch einen schönen tag und schöne Ferien zum Faulsein!


mitSPRACHE - Fachzeitschrift für Sprachheilpädagogik, März 2003
Karin Roher, Wien
Künstlerische Auseinandersetzung von Kindern mit Alltagssprache
Ein Erfahrungsbericht über ein Radioprojekt der besonderen Art
     Abstract:
In integrativen Sprachheilklassen stehen Sprachheilpäda-
gogInnen täglich vor der Herausforderung, Sprachheilpädagogik vor dem Hintergrund unterschiedlicher sprachlicher Entwicklungs-
ebenen in den Unterricht einzubinden. Schülerradio stellt einen Anreiz dar, sich mit Sprache intensiv auseinanderzusetzen. Die Zusammenarbeit mit Künstlern kann Grundlage und Inspiration sein, einen neuen Weg zu finden, dem dysgrammatisch sprechenden Kind zu helfen, seine sozial-kommunikative Sprechbarrieren zu überwinden.
     1 Hintergrund:
Das Sprachheilzentrum in der Landstraßer Hauptstraße, 1030 Wien in seiner Form als Ganztagesvolksschule mit Integrations-
schwerpunkt Sprachheilpädagogischer Förderbedarf, beherbergt vier Mehrstufenklassen. In Mehrstufenintegrationsklassen besuchen Volksschulkinder zwischen 6 und 10 Jahren, sowie Kinder mit sprachheilpädagogischem Förderbedarf, gemeinsam eine Volksschulklasse. Sie werden hier von einem mehrköpfigen Team betreut, das Volks- sowie Sonder- und Sprachheil-
lehrerInnen umfasst. Durch die offene Gestaltung des Unterrichts ergibt sich der Freiraum und die Möglichkeit, kreativ zu arbeiten. Das Wissen um das schöpferische Potential, das natürlich in jeder Klasse, besonders aber in altersheterogenen Verbänden, durch die Inspiration der Kinder untereinander steckt, motivierte unser Team dazu, mit unserer Klasse eine Radiosendung zu verwirklichen.
     2 Konzept:
"Wie regen wir alle Kinder in der Klasse - also auch diejenigen, die aufgrund ihrer sprachlichen Defizite eigentlich bei einer Radio-
produktion in konventionellem Sinne im Nachteil wären - zur Teilnahme an diesem Projekt und somit zum freien Sprechen an? Das war die Grundfrage, mit der wir uns im Vorfeld intensiv auseinandersetzten. Eine Zusammenarbeit mit KünstlerInnen sollte einen völlig neuen Zugang zu Sprache und Stimme schaffen, in einer Atmosphäre abseits des gewohnten Unterrichts. In unserem Fall wandten wir uns an das Sprechkünstlerduo "onophon", das über den ÖKS (Österreichischer Kultur Service) ihren Workshop "moos" für Schulen anbietet.
     3 "onophon":
"onophon" sind Werner Nowacek und Rainer Deutner, ein junges Wiener Sprechkünstlerensemble. In ihrer "Ziertextphonofaktur" sammeln sie Alltagssprachpartikel, die in Lifeauftritten rhythmisiert und neu assoziiert vorgetragen werden. Wörter, einzelne Silben oder Textfragmente erlangen durch Verlegung der Betonung neue Bedeutung. Sie unterziehen die Sprache solange der Aussprache, bis sie sich musikalisch-rhythmisch bricht und jegliche Semantik aufgehoben scheint.
     4 Projektablauf:
Eine Finanzierung mit Hilfe der Sprachheilschule und des ÖKS ermöglichte uns zwei Workshops. An zwei Vormittagen war es dann soweit. Die Kinder waren durch "onophonsche" Hörproben und Einführung in die Lautmalerei eingestimmt. Sie hatten das Ziel Radiosendung vor Augen und die Motivation war hoch. Herzstück der Workshopreihe "moos" ist die Tonanlage mit vier Mikro-
phonen, Lautsprechern und einem Loop-Gerät. Pro Workshop hatten wir 12 Kinder vorgesehen, die sich dann in Vierergruppen zusammenschlossen. Am Beginn wärmten Werner und Rainer mit den Kindern die Stimmen auf: Stimmübungen in spielerischer Form, Körperübungen, In-Sich-Hineinhorchen und Nachvollziehen, wo die Stimme herkommt ... für viele Kinder eine neuartige Erfahrung. Anschließend demonstrierten die beiden anhand eigener Stücke ihre "Sprachdemontagetechniken", um sie dann mit den Kindern zu besprechen. Mit Anregungen und Tipps ausgerüstet zogen sich die Kinder in ihre Gruppen zurück, um selbstständig Werke zu erarbeiten. Der thematische Bogen sollte das Umfeld Schule umspannen, konnte vom rhythmisierten Speiseplan über sprachliche Stereotypien der LehrerInnen bis zum mutierten Gummihupfspruch reichen. Im Anschluss wurden die Stücke unter künstlerischer Leitung ausgefeilt und aufgenommen. 'Kopenhagen', 'ammedamme', 'pausenzoo', 'mattezeux' sind einige der Werke, von deren akustischer Dynamik man sich auf der Künstler-Homepage selbst überzeugen kann. Die Kinder waren so begeistert von "onophon", dass sie ein Portrait des Duos in ihrer Radiosendung bringen wollten. In kürzester Zeit wurden Interviews gemacht und Moderationen entworfen, die technische Leitung lag total in Kinderhand. Das Rohmaterial musste dann nur noch an einem Nachmittag im Radio Orange Studio geschnitten werden. Die Endfassung ging am Schulschluss on air und wurde auf CD konserviert.
     5 Worin liegt der integrative Charakter dieses Projekts?
Ein Mikrophon wirkt magnetisch! Kinder können sich seiner anziehenden Kraft nicht entziehen und möchten ihre Stimme über Lautsprecher testen. Es war erstaunlich, dass selbst introvertierte Kinder, z. B. ein Junge mit überwundenem elektivem Mutismus, der nach wie vor eher sprechscheu ist, kein Problem hatte, in das Mikrophon zu reden. Die mangelnde Lautstärke seiner Stimme wurde über das Mischpult ausgeregelt, sodass er sich selbst kraftvoll hören konnte. Mädchen, die normalerweise kommunikativ eher schüchtern agieren, zeigten unerwartetes Bühnentalent. Trotz tendentiell vorhandener Kontaktscheu zwischen Mädchen und Buben ließen sie sich zum gemeinsamen Erarbeiten von Stücken anregen.
Ein Junge (9 Jahre), der durch seine massiv dysgrammatische Sprechweise oft auf Unverständnis seiner Umwelt stößt, entwickelte sich zum veritablen Fan der "onophonschen Kunst". Er merkte sich sogar chinesische Passagen des Sprechvortrages mit unglaublicher Leichtigkeit. In einem Solostück mit Werner legte er eine umwerfende Begeisterung und Konzentrationsfähigkeit an den Tag. Das Stück "Obstjause", das dabei entstand, ist jetzt der tägliche verbale Auftakt zur vormittäglichen Obstjause. Die Struktur des Stückes ist denkbar einfach: Zwei Personen sprechen das Wort "Obstjause" repetitiv und kanonartig versetzt in beliebiger Länge ins Mikrophon. Die meditative Stimmung des Stückes kann durch den Einsatz eines Loop-Gerätes unterstützt werden, welches die gesprochenen Signale akustisch vervielfacht.
Der repetitive Vortrag onophons regte das Kind unmittelbar zum Nachsprechen an. "Hörst du auf mit dem Ton, mit dem Ton, mit dem Ton!" Dieses Werk der beiden Künstler zeigte sich durch die Nähe zum Schulalltag, wo die Aufforderung "Hörst du auf!" im ständigen Sprachgebrauch der Kinder sowie der LehrerInnen fix verankert ist, für ihn als besonders einprägend. Mittlerweile gibt es in unseren Mehrstufenklassen keine "Nichtinfizierten" mehr. Jedes "Hörst du auf!" regt das angesprochene Gegenüber dazu an, ein "mit dem Ton, mit dem Ton, mit dem Ton" zu entgegen oder den Satz zumindest in Gedanken so zu vollenden.
Der Einsatz der Kinder wurde mit einem Konzert der Künstler belohnt, das sie speziell für die Mehrstufenklassen gaben. Nach dem ersten Stück meldete sich ein Kind mit der Frage zu Wort, was denn das werden solle. "Das muss nichts werden, das ist schon was!" war die einzig schlüssige Antwort. Die Kinder waren offensichtlich überrascht, Erwachsene das tun zu sehen, womit sie sich selbst ständig beschäftigen und normalerweise ihre Eltern mehr nerven als amüsieren.
Ich glaube, die Lust am Ausprobieren von Klangbildern, die Lust, Wörter immer wieder zu wiederholen, mit ihrer Bedeutung zu spielen, diese Lust ist Kindern immanent. Daher sind die Techniken, die die beiden Künstler anwenden, so kinder-
kompatibel. Es spielt keine Rolle, ob man dem komplexen Regelwerk der deutschen Sprache mächtig ist oder nicht, Syntax und Semantik sind in diesem Kontext nicht von Belang. Die Sprachbarriere, die eine dysgrammatische Sprechweise in vielen Fällen darstellt, wird dabei überwunden.
Im Vordergrund stand das Miteinander. Sei es im Bereich der Technik oder der Moderation. Als die Radiosendung entstand, wirkten Kinder mit unterschiedlichsten Begabungen zusammen. Viele der Integrationskinder lieferten dazu größere oder kleinere Beiträge, und das Ergebnis spricht für sich.
     6 Anregung:
Wenn eine dysgrammatische Sprechweise normalerweise eine "Störung der grammatischen Ebene des Sprechens und der Sprache" bedeutet (FÜHRING u.a., 2000, S. 125), war sie hier keinesfalls ein Hindernis in der Produktion höchst bekömmlicher Sprechbilder. Im von morphologischen und syntaktischen Regeln befreiten Raum konnte sich das dysgrammatisch sprechende Kind sicher fühlen und ausagieren. Es bekam positives Feedback für seine sprachliche Produktionen, die hier künstlerische Qualität hatten.
Werner Nowacek und Rainer Deutner bieten den Workshop "moos" für InteressentInnen von 6-90 Jahren. Erfolgreiche Projekte waren unter anderem eine Wortjonglage im Kinderzirkus "Kaos" und ein Workshop mit KindergärtnerInnen in Ausbildung. Angeregt sei "moos" für herkömmliche Regelschulen, für Integrationsklassen und auch für Klassen mit hohem Anteil an Kindern mit nichtdeutscher Muttersprache. Ambulante SprachheilpädagogInnen stellen ein Bindeglied zwischen der Sprachheilschule und den Schulen, an denen sie tätig sind, dar. Es wäre denkbar, die LehrerInnen an diesen Standorten für Spracharbeit zu sensibilisieren und Workshops in diesen Schulen zu initiieren. Alles was man dazu braucht, ist ein Vormittag Zeit und Lust darauf, etwas Neues auszuprobieren.
     Literatur:
FÜHRING, M., LETTMAYER, O., ELSTNER, W. und LANG, H. (2000). Die Sprachfehler des Kindes: Wege und Methoden der Behandlung. Neubearb.von Karl RIEDER. Wien: öbv und hpt
     Zur Person:
Karin Roher ist Sprachheil- und Sonderschullehrerin (Mehrstufenklasse) im Zentrum für Sprachheilpädagogik, Landstraßer Hauptstraße 146, 1030 Wien
     Kontaktadresse:
Karin Roher, Kardinal-Nagl-Platz 14/18, 1030 Wien
fessa@gmx.at


prigophon, Gare du Nord (Basel), 18.6.2002
Basler Zeitung, 20.6.2002
Dmitri Prigow und Onophon in der 'Gare du Nord'
Kehlkopf-Intellekt
     Literaturhaus und Stiftung Laurenz-Haus luden zum ersten Mal in die 'Gare du Nord' ein: den Moskauer 'Soundpoeten' Dmitri Prigow und das Wiener Duo 'Onophon'. In einer rund einstündigen Darbietung, für die Birgit Kempker und der Stimmkünstler Christian Zehnder ('Stimmhom') rahmende Akzente setzten, standen Sprache und Stimme im Mittelpunkt.
     Körper, von der Lust am Sprechakt besessen, in Stimmbänder geknotete Sprache; es ist unnötig, hier zu entscheiden, obs eine Lesung, ein Konzert oder eine 'Performance' war. Es war ein hoch kontrollierter und dosierter Sprachrausch. Prigow, für ein Jahr bei der Laurenz-Stiftung zu Gast und seit kurzem Pasternak-Preisträger, intonierte nicht nur eigene Texte in Russisch, sondern orgelte, röchelte und sang auch zu den Textschlaufen von 'Onophon'.
     Wie Sprache an der Weltoberfläche kratzt, ist ein altes Thema. Ironisch lässt Prigow jedoch das eigene Ordnungssystem, das etwa Nationalliteraturen oder Tiergattungen klassifiziert, an der absurden Kommastellenpräzision seiner Wertungskoeffizienten zerschellen. An anderer Stelle ein paar Zeilen Puschkin in buddhistischer Zeitdehnung - wie immer, wo sich Geistiges von der baren Welt trennen will, um den Preis, dass es körperlich über sie stolpert: Es folgt dasselbe als händeringender Klagegesang.
     Was der Sprachfluss am Grunde mitschleift, rollt und grollt also über Prigows Lippen. Was er an zufälligen Sprachfetzen vorbeiträgt, passiert das Mundwerk von Werner Nowacek und Rainer Deutner. Den Wortriffen, die sie aufziehen, genügt meist ein nahezu banaler Ausgangspunkt. Das kann die simple Kippbewegung der beiden Worte 'Strassen Bahnhof' zu 'Strassenbahn Hof'sein.
     Umfasst das akustische Spektrum bei Prigow und vor allem bei Zehnder so ziemlich alles, was die Kehle hergibt, setzen 'Onophon' ganz auf die Sprache und ihre Modulation. Hinzu kommen höchstens verhaltene Körperbewegungen. Spricht der eine einen ruhigen Textbordun, lacht sich der andere über einen Schwanenhals in Ekstase, von der Wiener Färbung zum Hochdeutschen ständig wechselnd. Grundtechniken stellen dabei das Zerhacken, Verdoppeln und Wiederholen dar, etwa in den Variationen über einen 'moosbedeckten Waldboden', die selbst zum Boden für Prigows murmelnde Gesänge werden. Fingerschnippend unterbricht Christian Zehnder hier jeweils das Ensemble, um seine eigenen zungensüchtelnden und fingerflinken Kommentare einzufügen. Mit welcher Präzision diese Sprechhandlungen vollzogen werden, fällt erst auf, wenn zum perfekt koordinierten Unisono-Sprechen oder zu zeitlichen Shifttechniken übergegangen wird. Dass dies nicht zur antiseptischen Sprachchirurgie verkommt, wissen Prigow und 'Onophon' einzurichten: Was von der Struktur ins Melisma ausbricht oder Wortbedeutungen zum reinen Laut verglimmen lässt, gehört zu den Denkformen des Kehlkopfintellektuellen.
Andreas Fatton


prigophon, Gare du Nord (Basel), 18.6.2002
Basellandschaftliche Zeitung, 20.6.2002
AVANTGARDE. Der russische Schriftsteller Dmitri Prigov las auf Einladung des Literaturhauses Basel in der Gare du Nord.
Die ganze Welt in einer Silbe.
     BASEL. Boris Pasternak wurde von den Sowjet-Machthabern verboten und verfolgt wie alle weiteren Dichter der 'silbernen Epoche'. Wie wichtig, dass sich in Russland eine Pasternak-Gesellschaft gebildet und nun erstmals auch einen renommierten Literaturpreis vergeben hat: An Dmitri Prigov, den derzeitigen Stipendiaten der Basler Stiftung Laurenz-Haus. Die Auszeichnung der Pasternak-Gesellschaft gilt dem Vertreter eines Künstlertums, das zur herrschenden Kulturauffassung der Parteibürokratie in Widerspruch treten musste. Als Mitbegründer der Moskauer Schule der Konzeptionalisten in den Sechzigern fragmentierte Prigov sprachliche Äusserungen, reduzierte die Wörter aus dem Sprachfluss heraus auf kleinste mögliche Bedeutungsträger. Aus der Zerstückelung wächst diesen Trägern neue Bedeutung zu. Angesichts eines umfassend reglementierten, 'offiziellen' Zeichensystems wird eine solche Methode subversiv. Interessant aber, dass Prigovs 'imitierende wie irritierende Zeichensetzung' (Pressetext) auf einige der zahlreichen Besucher in der 'Gare du Nord' durchaus noch verstörend wirken konnte.
     Die in Basel lebende Autorin Birgit Kempker hat Prigov zusammen mit dem österreichischen Duo 'Onophon' in Graz auftreten sehen. Im Gare du Nord fand diese Begegnung ein zweites Mal statt. Mit Kempker und dem 'Stimmhorn'-Sänger Christian Zehnder als 'Moderatoren'. Zu beiden Seiten von Prigovs Tisch brachten Werner Nowacek und Rainer Deutner die Textfetzen zum Reden. Sie schoben sich Brocken zu, sponnen in bester jandlscher Tradition Wörter wie 'Eisweiden' weiter.
     Wenn Prigov - mit reichem, kunstvoll dosiertem Stimmumfang gesegnet - keine Lautgebilde freiliess, gab er etwa schrullige Bewertungstabellen zum Besten (Literaturen; Tiere; Möglichkeiten des sexuellen Kontakts). Kempker las die deutsche Übersetzung mit wenig Sinn für Dynamik. Umso schöner, wie die beiden Österreicher Prigov zunehmend in ihr Spiel einbezogen. Oder war es umgekehrt? So solierte Prigov 'über' die beiden Österreicher oder setzte Kommentierendes, Kontrastierendes hinzu. Einmal verwedelte Prigov einen Text ins 'Chinesische', trotzte einer vertikalen, christlich-liturgischen Tonleiter die tastende, fragende Horizontale einer gedehnten Silbe ab, die für sich allein eine ganze Welt schuf. Hier schien er im Kern seiner Kunst angekommen.
     Ein Gewinn bedeutete der Zuzug von Christian Zehnder. Zehnder 'sagte' alles allein mit Klängen und pantomimischen Gesten. Wie Zehnder zum Schluss mit Fingerschnippen den Kommentator und Möchtegern-Regisseur mimte und das ganze dabei ganz in einer leichtfüssig improvisierten Stimmung beliess - das brachte ihn noch selber zum Schmunzeln.
Urs Grether


TV ARTE, Doku 'Wien - Die Kunst und die Politik', 30.5.2002
Ein Museum für zeitgenössische Kunst im Zentrum Wiens. Auf der Bühne die Gruppe onophon, zwei Künstler der österreichischen Avantgarde-Szene, die sich in Wien gerade einen Namen machen. Rainer Deutner und Werner Nowacek spielen nur mit Lauten und Worten. Sie mokieren sich über die österreichische Gesellschaft, über den Konformismus und das kleine materielle Glück, die wichtigsten Werte für ihre Mitbürger, wie sie finden. Rainer: "Unsere Kunst bezieht sich nicht so sehr auf die anderen, sondern auf uns alle, das Provinzielle in uns allen. Uns geht es darum, zu zeigen, dass wir alle spießig sind und dass wir alle in demselben Sud dampfen." Werner: "Die Autovignette ist ein gutes Beispiel dafür, es ist im Prinzip eine höchst langweilige Angelegenheit, aber es betrifft uns alle und wir kaufen die Autovignette. Und sie bietet sich auch noch sehr gut an von dem Klang des Wortes, genau das wiederzugeben, was es auch ausdrückt."
      Rainer: "Wir sehen die Entwicklung in Österreich nicht so drastisch verändert mit dem Regierungseintritt der FPÖ. Es gibt einfach zu viele Klischees über diese Situation und es wird nicht analysiert, wie die Situation sich entwickelt hat Jetzt plötzlich hat man sich interessiert für die Politik in Österreich, 15 Jahre lang hat man sich recht wenig dafür interessiert. Das hat seine Evolution, seine Geschichte und diese politische Situation, die wir heute haben sind weitere Schritte in dieser Verschlechterung." Werner: "Wir wollen in unserer Kunst keine konkrete Stellungnahme abgeben gegen eine bestimmte politische Richtung, sondern wir reflektieren eine Atmosphäre in der Gesellschaft, die gewisse politische Entwicklungen zulässt."
Jean-Christophe Klotz und Pierre Daum


Télé ARTE, dokumentaire 'Vienne: L'Art et la Politique', 30.5.2002
Un musée d'art contemporain dans le centre de Vienne. Sur scène le groupe 'onophon', deux artistes de la scène avant-garde autrichienne, qui commencent à se faire un nom à Vienne. Sans instruments, sans artifices, Rainer Deutner et Werner Nowacek jouent sur les mots et les sons pour se moquer de la société autrichienne. Dans leur ligne de mire, le petit confort materiel est devenu, selon eux, la principale valeur de leur concitoyen. Rainer: "En fait on se moque pas seulement des autres dans nos spectacles, ce côté étriqué, petit bourgois, c'est quelque chose qui nous portons tous en nous. En fait nous sommes tous un peu petit bourgois, nous baignons tous dans le même jus." Werner: "C'est pour celà qu'on s'amuse autour de la vignette d'auto dans cette chanson. C'est un bon example la vignette d'auto. C'est un truc plutôt embêtant, quelque chose qui représente le quotidien, le côté banale, quelque chose qui nous concerne tous. Et puis ça marche assez bien phonétiquement, le son exprime bien ce qu'on essais de raconter."
      Rainer: "L'atmosphère ici n'a pas changé du jour au lendemain avec l'entrée de l'extrême droite au gouvernement. Ce qui me dérange ce sont tous les clichées qui circulent sur cette situation, on n'essaie pas réellement d'analyser ce qui l'est en train de se passer, comment on est arrivé à cette situation. Maintenant tout à coup on s'interesse à ce qu'il se passe en Autriche comme ça depuis deux ans. Mais pendent 15 ans personne ne se posait de questions. C'est toute une évolution, toute une histoire, ce qu'on vivons aujourd'hui n'est qu'une étappe de plus dans l'aggravation de la situation." Werner: "Nous, dans nos spectacles, nous essayons de ne pas prendre position concrètement contre tel ou tel tendence politique et surtout pas contre tel ou tel parti. Nous essayons de nous battre contre une société qui génère finalement ce type de courant politique."
Jean-Christophe Klotz et Pierre Daum


Der Literarische Sonntag (Wien) 5.5.2002
Im Sommer 1999 suchte ich auf der Homepage des Polycollege nach Nachwuchsliteraten und stieß zufällig auf einen Text von Rainer Deutner. Ich suchte seine Telefonnummer aus dem Telefonbuch und nach wenigen Wortwechseln ist es wahr geworden: 'Bauchansicht mit Penis und Hodensack', der erste Auftritt der beiden Sprachmusiker, war ein derartiger Erfolg - das Little Stage bebte -, dass sie sich entschlossen, mit ihrer Kunst Ernst zu machen. Auftritte im Schauspielhaus, im Literaturhaus oder im Museum auf Abruf geben den beiden - und dem DLS - heute Recht.
Armin Baumgartner


Museum auf Abruf (Wien) 9.4.2002
Wir beginnen das Lesungsprogramm heute mit ungedruckter Literatur, ja sogar mit einem einigermaßen amoralischen Maulwerk. Wenn wir das Duo onophon gebeten haben, das ausgestellte 'schwarz | weiß' mit lautpoetischen Darbietungen zu sekundieren, so geschah dies aus Gründen der Dialektik. Schwarz braucht Weiß und Weiß braucht Schwarz, beide durchwirken einander, fordern einander heraus. Ebenso agieren Rainer Deutner und Werner Nowacek in ständiger Rede und Widerrede, in Satz und Gegensatz, in Wort und Widerwort. Weder in Schwarz, also weder in reiner Literatur, noch in Weiß, also in reiner Musik oder Gesang, baut die a cappella-Sprechperformance das Dialogische vor uns auf. Wenn ein Wort das andere gibt, eine Silbe die nächste spinnt, darf die Sprache Freigang erhalten vom Sinn. Als selbsternannte Ziertextphonofaktur gibt onophon sich mitnichten monoton. Viele bunte Wörter, so sagen sie, wollen sie zum Vortrag bringen, jetzt und in aller Dialektik, Ton um Ton um Ton um Ton um Ton um
Christiane Zintzen


Radio Ö1, Leporello, 9.4.2002
Speerspitzen des Sprechens. Rainer Deutner und Werner Nowacek sind zwei junge Stimmakrobaten, die Sprechkunst und Wortwitz in höchst vergnüglichen Performances präsentieren. 'onophon' nennt sich das humorvoll-analytische Duo und als onophon bezeichnen Deutner und Nowacek auch die Methode, Wort- und Sinnhülsen aufzulesen und entweder zu zertrümmern oder so lange zu wiederholen, bis eine entlarvende Litanei entsteht. Werner: "Der Inhalt ist bei manchen Stücken sehr verständlich, aber sehr reduziert und in wenigen Sätzen ausgesagt." Etwa bei folgendem Begriff, den das Duo dem Volksmund abgelauscht hat. Werner: "'da dadiade' ist ein sehr gutes Beispiel. Es geht bei dem Stück um eine Erzählung von einem Bekannten von mir, der mir eine tragische Geschichte erzählt hat von einem Mann, der betrunken vor seiner eigenen Haustüre in der Sonne einen Herzanfall offenbar erlebt hat und gestorben ist und man hat mir gesagt, er ist 'dadiad'". Rainer Deutner ist der Aufleser und Wortesammler des Duos: "Das muss mir einfach ins Aug springen oder ins Ohr springen, wenn das Leute von sich geben, aber die 'Vertikallamellenreinigung' hab ich vorher noch nie gesehen, die sieht man auch nicht allzu oft und die geht einfach ins Ohr." Was ist onophone literarische Qualität, wollte Leporello von Werner Nowacek wissen. "In Bezug auf onophon ist die literarische Qualität das Wort, das sich jemand merkt, ein einzelnes Wort, das sich jemand merkt über die nächsten drei Jahre, das ist gute literarische Qualität. Das für uns schönste Kompliment war das, dass das Publikum gesagt hat, man kann oft selbst nicht mehr verifizieren, hab ich diese Assoziation in meinem Kopf selbst gehabt oder hab ich es gehört. Und das ist genau das, was onophon will. Wir wollen einen Wust an Assoziationen rhythmisch vorbringen, die nicht mehr kognitiv aufgenommen werden können und das Publikum das Gefühl bekommt, selbst mitzumachen."
Gustav Trampitsch


TV ORF 2, Tipp - Die Kulturwoche, 7.4.2002
Eine kleine, aber feine Konzertreihe ist ein weiterer Stein des vielteiligen Schauspielhaus-Puzzle. Am Freitag sind onophon zu hören, die beiden Sprachkünstler Werner Nowacek und Rainer Deutner. Alltagssprachpartikel werden aus dem Zusammenhang gerissen und im rhythmischen A capella-Gesang neu kombiniert. Die Wurzeln von onophon liegen in der Literatur der Dada-Bewegung. Auch Erinnerungen an Ernst Jandl werden wach. Durch die rituelle Behandlung von Sprache wie ein improvisiertes Musikstück entsteht jedoch etwas absolut Neues.
Klaus Totzler


diagnose: der patient ist von einer ausserordentlichen ambivalenz geprägt, die ihre wurzeln in der frühen kindheit hat. der stete wechsel zwischen dem wunsch nach symbiotischer nähe und geborgenheit und distanz und autonomie lassen auf erinnerungen ebendieser gefühlserfahrungen mit den primärobjekten schliessen. die vorwiegend narzistische persönlichkeitsstruktur des patienten erschwert es ihm, bindungen einzugehen. die angst vor und der wunsch nach verschmelzung halten sich die waage und werden durch ein wiederholtes herziehen und wegstossen des potentiellen liebesobjekts agiert.
Veronika Waitz, Psychoanalytikerin


Radio Steiermark, 2.11.2001
Die Klangsinnlichkeit der Sprache repräsentiert durch die Abstraktion des Wortes aus einem unmittelbaren Bedeutungsraum erzeugt durch immer wieder neue Zusammensetzungen Klangbilder, die - als Sprachbilder wahrgenommen - Alltagssätze ironisch aufbereiten. Rhythmisierte Alltagssprachpartikel, Werbetexte, Sprichwörter und andere vorgefundene Sprachstücke werden von den jungen Wiener Künstlern Werner Nowacek und Rainer Deutner, die im Mai dieses Jahres das Sprechkünstlerensemble onophon  gegründet haben, in kunstfertige Sprechtexte verwandelt.
Ricki Winter


Steirischer Herbst (Graz) 26.10.2001
Ich bin aus einem sehr schwierigen Land angereist mitsamt der jetzt auftretenden Gruppe, wir sind nämlich aus Wien. Und wie wir alle wissen ist der Graben zwischen Graz und Wien mitunter größer als zwischen Okzident und Orient. Ich stehe hier, um onophon anzusagen. onophon, alias Werner Nowacek und Rainer Deutner aus eben dem schicklich-unschicklichen Wien hier in Graz. onophon - wie Sie sehen - haben alle Frische der Jugendlichkeit und allen Witz, auch Traditionen genuin neu für sich zu erfinden. onophon versteht sich - das ist der Pressetext - als Ziertextphonofaktur, das sind also 'einsatzdichtung', 'anlassdichtung' und 'beilagdichtung'. Wir haben es heute Abend mit dem Genre der 'einsatzdichtung' zu tun, wie Sie gleich feststellen werden. Ich werde keine weiteren Wörter verlieren, weil dessen sind die beiden jungen Herren besser mächtig.
Christiane Zintzen


mica (Wien) 19.6.2001
Als neugegründetes Ensemble onophon bewegen sich Deutner/Nowacek im Grenzbereich von Literatur und Musik. Die beiden Sprachkünstler sammeln Alltagssprachpartikel, die sie dann rhythmisieren und bearbeiten. In ihrer 'Ziertextphonofaktur' entstehen aus vermeintlichen Gebrauchstexten bekömmliche Ziertexte von großer Musikalität.
Rainer Deutner: vocals
Werner Nowacek: vocals


cave 'onophon' (Yenikoy/Istanbul, Turkey)
Sile means 'wild flower' in ancient greek. The wild but elegant beauty of the area must have been the same, even more charming in the past. Now, although some high buildings create unpleasant spots in the scenery, the long, golden beaches, the huge rocks small islands compose almost the same vision of wilderness in Sile. The history of the town begins from the 7th century B.C. Greeks, Romans, Byzantines, Ottomans are the civilizations which left their marks on the land and people of Sile. The town was once called 'Kyla', or 'Achille' or 'Philee' or 'Artane'. The small castle on the island is believed to be built during the Byzantine period. Sile was an important harbour for all those civilizations to watch the horizons of Black Sea and be aware of enemies attacking from the north. This small castle must have been serving for this purpose. It is almost ruined now and desperately needs restoration. On the eastern border of the town, there stands a magnificient lighthouse which is the greatest and most popular one of Turkey. It was built by the French in 1858 by the orders of the Ottoman sultan. All accessories of the Sile Lighthouse which are still in use should be classified as antiques.
     Around Sile, in all the small villages one can see the traces of the above mentioned civilizations. 9 kms away from Sile, in Yenikoy village, there is a baptism room for the Byzantine period. In sofular village 'Onophon' cave is popular. It is believed that the cave was used by the early Christians as a secret church.


Der Literarische Sonntag (Wien) 6.5.2001
Gebrauchstexte auseinander genommen und in eigener Form wieder zusammengesetzt: Das ist einsatzdichtung. Der Vortrag körperbetont und kompromisslos: Das sind Deutner und Nowacek und die Ergebnisse können sich sehen lassen. Nachdem die beiden im Februar 2000 im Zuge des Literarischen Sonntags Bodo Hells 'Die Devise lautet' in eigenwilliger Weise zum Vortrag gebracht und mit eigenen Texten das Publikum überzeugt haben, wurde man auf die beiden aufmerksam. Den Poetry-Slam im Schikaneder konnten die beiden für sich entscheiden. Der Erfolg gibt ihnen Recht und dem Publikum des Literarischen Sonntags die Chance, nach mehr als einem Jahr das Literatenduo, in einer noch eigenständigeren Art und Weise, wieder zu erleben.
Armin Baumgartner


Falter, 4.5.2001
STADTMENSCHEN. Werner Nowacek und Rainer Deutner sammeln Alltagssprachpartikel, die sie in ihrer 'Ziertextphonofaktur' rhythmisieren und dann vortragen. Das können Baumax-Kataloge sein, die litaneiartig gesungen werden oder einzelne Wörter, die durch die Verlegung der Betonung neue Bedeutung erlangen. Ziel ist, aus einem Gebrauchstext einen Ziertext zu machen. Für ihre Texte verwenden sie die amtliche Arbeitsplatz-Evaluierung genauso wie eigene Neologismen. Vor kurzem haben Nowacek und Deutner mit den Produkten ihrer Ziertextphonofaktur den Poetry Slam für sich entschieden. Wer nicht glauben will, dass das Rezitieren von Maschinenarbeitsplätzen wie Musik klingen kann, sollte sich die beiden unbedingt anhören. Live zu sehen sind die Betreiber der Ziertextphonofaktur bei freiem Eintritt am 6.5.2001 ab 20 Uhr im Little Stage, 5., Ramperstorfferg. 66.
Nina Horaczek
Poetry Slam (Schikaneder, Wien) 24.4.2001
w i s s e n : poetryslam   h o r c h e n : realplayer

Der Literarische Sonntag (Little Stage, Wien) 6.5.2001:
einsatzdichtung
w i s s e n : dls   s c h a u e n : fotos
l e s e n : falter  dls

Poetry Rumble (Campus Brigittenau, Wien) 17.5.2001

SOHO Ottakring (Wien) 19.5.2001: einsatzdichtung
w i s s e n : soho   s c h a u e n : fotos

Höhle 'onophon' (Yenikoy/Istanbul, Türkei)
r e a d : cave

mica - music information center austria (Wien) 23.6.2001
w i s s e n : mica   s c h a u e n : fotos   l e s e n : mica

Hotel Pupik - artists in residence (St. Lorenzen, Steiermark) 14.7.2001
w i s s e n : hotelpupik

Autofreier Tag (Mödling) 22.9.2001

Poetry Slam (Schikaneder, Wien) 25.9.2001
w i s s e n : poetryslam   h o r c h e n : realplayer

scene-it (Café CI, Wien) 1.10.2001
w i s s e n : scene-it

Buch im Beisl (Café CI, Wien) 25.10.2001: beilagdichtung
w i s s e n : BiB   s c h a u e n : fotos

Theatermuseum (Wien) 26.10.2001: einsatzdichtung
w i s s e n : theatermuseum   s c h a u e n : fotos

Steirischer Herbst: Am Anfang war der Laut (Orpheum, Graz)
26.10.2001: einsatzdichtung
w i s s e n : steirischerbst   l e s e n : steirischerbst
s c h a u e n : fotos  video (mpeg 5,21mb)

Steirischer Herbst: Am Anfang war der Laut (Orpheum, Graz)
27.10.2001: Nacht der Improvisation - Dmitri Prigov & onophon
w i s s e n : steirischerbst

Radio Steiermark - Forum, 2.11.2001
l e s e n : forum    h o r c h e n : mp3 (0,32mb)  realplayer

german international poetry slam (Hamburg) 16.11.2001
w i s s e n : nationalslam   s c h a u e n : fotos

gallery at work (Wien) 29.11.2001: einsatzdichtung,
Vernissage: Hanno Kautz  'Bilder jenseits der Schwerkraft'
w i s s e n : galleryatwork

iftaf - institut für transakustische forschung (Wien) 30.11.2001:
hearing 16: einsatzdichtung, zusatznutzen: jörg piringer
w i s s e n : iftaf   s c h a u e n : fotos

Veronika Waitz, Psychoanalytikerin
l e s e n : diagnose

Gasthaus Quell (Wien) 7.12.2001: einsatzdichtung,
Vernissage: Hammerschmid-Jesacher-Lotter
'Waldviertel Ausstellung Abfischen'
w i s s e n : quell

iftaf - institut für transakustische forschung (Wien) 19.12.2001:
teilnahme am hearing 17 'abiszett'
w i s s e n : iftaf

Lichtzeile im Flex (Wien) 1.-31.3.2002: anlassdichtung
'onophon non stop'
w i s s e n : lichtzeile

Circus KAOS (Wien) 9.-10.3.2002: Workshop 'moos'
w i s s e n : kaos

Literaturhaus Wien  3.4.2002:
CHinA - Schweiz in Österreich: Ernst Burren & onophon
w i s s e n : CHinA   s c h a u e n : fotos

TV ORF 2, Tipp - Die Kulturwoche, 7.4.2002
h o r c h e n : mp3 (0,48mb)  realplayer   l e s e n : tipp

Radio Ö1, Leporello, 9.4.2002
h o r c h e n : mp3 (1,93mb)  realplayer   l e s e n : leporello

Galerie Museum auf Abruf (Wien) 9.4.2002:
Ausstellung  'schwarz | weiß', anlassdichtung 'wart schweiss'
h o r c h e n : mp3 (0,87mb)  realplayer
l e s e n : wartschweiss   s c h a u e n : fotos

Schauspielhaus (Wien) 12.4.2002: einsatzdichtung
zusatznutzen: helen palm (visuals)
jörg piringer (electronics)
kurt van der vloedt (video)
w i s s e n : schauspielhaus
s c h a u e n : fotos  video (realplayer 1,09mb)

Sprachheilpädagogisches Zentrum (Wien) 16./23.4.2002:
Workshop 'moos'
h o r c h e n : Radio Orange SchülerInnen-Radio, 26.6.2002  realplayer
l e s e n : sendung  fachartikel   s c h a u e n : fotos

Der Literarische Sonntag  (Little Stage, Wien) 5.5.2002:
ein jahr ein satz
w i s s e n : dls   s c h a u e n : fotos    l e s e n : dls

Offener Hörfunkkanal Jena, Dichtung im Radiokanal 28.5.2002:
einsatzdichtung
w i s s e n : ok-jena

TV ARTE, Dokumentation von Jean-Christophe Klotz und Pierre
Daum, 'Wien: Die Kunst und die Politik', 30.5.2002
  h o r c h e n : D mp3 (1,13mb)   realplayer
  é c o u t e r : F mp3 (1,14mb)   realplayer
  l e s e n : D Wien: Die Kunst und die Politik
  l i r e : F Vienne: Les Arts et la Politique

Werkstatt für Theater (Luzern) 13.6.2002: einsatzdichtung
s c h a u e n : fotos

Barfood Poetry, Théâtre La Fourmi (Luzern) 14.6.2002:
einsatzdichtung
w i s s e n : BarfoodPoetry

Literaturhaus Basel / Gare du Nord - Bahnhof für Neue Musik
18.6.2002: prigophon - Dmitri Prigov & onophon
w i s s e n : LiteraturhausBasel   BahnhofNeuerMusik
s c h a u e n : fotos
l e s e n : Basler Zeitung, 20.6.2002
  Basellandschaftliche Zeitung, 20.6.2002

Circus KAOS, Kabelwerk (Wien) 25.-27.6.2002: 'Auf der Straße',
Sprachjonglage
w i s s e n : kaos   s c h a u e n : fotos

Porgy & Bess (Wien) 28.6.2002 CHinA - Schweiz in Österreich:
akustisches Logo
w i s s e n : CHinA   s c h a u e n : fotos 
h o r c h e n : mp3 (1,30mb)  realplayer

Internationales Musikfest (Waidhofen/Thaya) 30.6.2002:
einsatzdichtung
w i s s e n : musikfest   s c h a u e n : fotos

Europafestival Drosendorf  4.7.2002: einsatzdichtung
w i s s e n : ulnoe   s c h a u e n : fotos

Ö1 Kunstradio - Literatur als Radiokunst  7.7.2002:
anlassdichtung  'seit Albert Hosp'
w i s s e n : lark   h o r c h e n : mp3 (8,79mb)  realplayer
l e s e n : D lark
  D onophon
r e a d : E lark

Lyrik am Fluss (Zürich) 23.8.2002: einsatzdichtung
w i s s e n : index-art   s c h a u e n : fotos

Gepflegter Abend (Komfort, Bern) 25.8.2002: einsatzdichtung
w i s s e n : art.21  komfort   s c h a u e n : fotos    l e s e n : halter

Trans-Litterale (Schweizerische Landesausstellung, Murten)
30.8.2002: einsatzdichtung
w i s s e n : expo.02   s c h a u e n : fotos

Zürcher Theater Spektakel (Zürich) 30.8.2002:
prigophon - Dmitri Prigov & onophon
w i s s e n : theaterspektakel   s c h a u e n : fotos   l e s e n : zts

Artothek NÖ (Krems) 14.9.2002: anlassdichtung zur Eröffnung
w i s s e n : artothek   s c h a u e n : fotos

forum.art-21 (online) 09/2002-09/2003: tonbeilagen
w i s s e n : art.21

vortice (Buenos Aires) 26.9.2002 international meeting of
experimental, sound & visual poetry: videobeigabe
w i s s e n : vortice

Wolfgang Deutner, Logopäde
l e s e n : onorrhoe

Bildungsanstalt für Kindergartenpädagogik (Wien) 11.10.2002:
Workshop 'moos'
w i s s e n : bakip

perspektive [43+44] - hefte für zeitgenössische literatur, 10/2002:
texteinlage
w i s s e n : perspektive

Poetry Slam (Wien) 31.10.2002: special guests
w i s s e n : poetryslam

Abraxas - Schweizer Jugendliteraturfestival (Zug) 16.11.2002:
einsatzdichtung
w i s s e n : abraxas   s c h a u e n : fotos

Kunstpreis der Stadt Graz 2002 an Werner Reiterer
(Graz) 3.12.2002: anlassdichtung
s c h a u e n : fotos

Luzerner Literaturfest (Luzern) 13.12.2002: einsatzdichtung
w i s s e n : literaturfest   s c h a u e n : fotos   l e s e n : nzz

Kultur unter der Brücke (Wien) 18.12.2002: einsatzdichtung
w i s s e n : kub   s c h a u e n : fotos

Literarisches Quartier - Alte Schmiede (Wien) 19.12.2002:
Kunstradio - Literatur als Radiokunst, Präsentation der
Produktionen 2002, darunter onophons 'seit Albert Hosp'
w i s s e n : lark   schmiede   h o r c h e n : mp3 (8,79mb)  realplayer
l e s e n : D lark
  D onophon
r e a d : E lark

sound'n'poetry, Jazzclub moods im schiffbau (Zürich) 7.1.2003:
einsatzdichtung
w i s s e n : moods  rubikon   s c h a u e n : fotos   l e s e n : s'n'p

Radio WDR 3, Forum Literatur, 14.1.2003: Mantra der hohen
russischen Kultur. Soundpoet Dmitri Prigov im Konzert mit dem
Wiener Sprechkünstlerduo onophon. Von Bernd Kempker
w i s s e n : wdr

Festival 'Maulhelden' (Tempodrom, Berlin) 25.1.2003:
prigophon - Dmitri Prigov & onophon
w i s s e n : maulhelden   s c h a u e n : fotos   l e s e n : maulhelden

perspektive wortlaut (Literaturcafé im ESC, Graz) 26.2.2003:
infernophon
w i s s e n : perspektive   literaturinferno   s c h a u e n : fotos
l e s e n : h.schranz

gv03 - Generalversammlung des Bundes Schweizer
LandschaftsarchitektInnen (Solothurn) 28.3.2003:
anlassdichtung
w i s s e n : bsla    s c h a u e n : fotos

A.V.TEXT-FEST #6 - Festival für Experimentalliteratur
(Mexicali, Baja California, Mexiko) 11.4.2003: tonbeilage
w i s s e n : avtextfest

KiG!_kultur in graz, Eröffnung der 'Auslage', 9.5.2003:
einsatzdichtung
w i s s e n : KiG!    s c h a u e n : fotos

Operation Figurini - Eine soziale Skulptur (Wien): einsatzdichtung
Meidlinger Markt  30.5.2003, Viktor-Adler-Markt  2.6.2003
w i s s e n : figurini    s c h a u e n : fotos

Literarisches Kellergassenfest (Schiltern/NÖ) 13.6.2003:
einsatzdichtung
w i s s e n : ulnoe    s c h a u e n : fotos

Küchenradio, OE1 Kunstradio im Juniradio Berlin, 22.6.2003:
'seit Albert Hosp'
w i s s e n : juniradio   'seit Albert Hosp'

literatur&wiese (Wieselburg/NÖ) 25.7.2003: einsatzdichtung
w i s s e n : halle2

Burgruine Aggstein (Schönbühel/NÖ) 6.9.2003: einsatzdichtung
s c h a u e n : fotos

Literaturhausfesttag 'Ausgelobt!' (Krems) 13.9.2003
w i s s e n : ulnoe

Musikvideo 'Bettüberbau', 10/2003
w i s s e n : wolfgang popp    s c h a u e n : fotos

Radio DRS 2, Passage 2 (Schweiz) 3.10.2003: Mantra der hohen
russischen Kultur. Soundpoet Dmitri Prigov im Konzert
mit dem Wiener Sprechkünstlerduo onophon.
Von Bernd Kempker
w i s s e n : drs

sternschnuppe12 (Wien) 4.10.2003: GLOTTISSTOPP unplugged
s c h a u e n : fotos

Bildungsanstalt für Kindergartenpädagogik (Wien) 6.10.2003:
Workshop 'moos'
w i s s e n : bakip

Vorstadt (Wien) 9.10.2003: Première des Programms 'GLOTTISSTOPP'
w i s s e n : vorstadt    s c h a u e n : zeichnungen

Proposta - Festival of Contemporary Literature (cccb, Barcelona)
7.11.2003: GLOTTISSTOPP
w i s s e n : proposta    s c h a u e n : fotos

Audiatur - festival for ny poesi (Bergen/Norwegen) 16.11.2003:
GLOTTISSTOPP
w i s s e n : audiatur    s c h a u e n : fotos    l e s e n : morgenbladet

X-LArch 2003 - Symposium der Landschaftsarchitektur (Wien)
21.11.2003: anlassdichtung
w i s s e n : X-LArch    s c h a u e n : fotos

Brunch bei Aurelia Roher (Wien) 29.11.2003: GLOTTISSTOPP
s c h a u e n : fotos

Wörter machen Sätze, Theater Tuchlaube (Aarau/Schweiz)
10.3.2004: GLOTTISSTOPP
w i s s e n : tuchlaube    s c h a u e n : fotos

Vooruit (Gent/Belgien) 20.3.2004: 'VOICEBLOCK élastique',
gemeinsam mit Sergej Mohntau und Jörg Piringer
w i s s e n : vooruit    krikri    s c h a u e n : fotos

Barfood Poetry, Théâtre La Fourmi (Luzern/Schweiz) 15.4.2004:
GLOTTISSTOPP
w i s s e n : lafourmi    s c h a u e n : fotos

Der Literarische Sonntag feiert 5 (Wien) 18.4.2004
w i s s e n : DLS

iftaf - institut für transakustische forschung (Wien) 20.4.2004:
GLOTTISSTOPP
w i s s e n : iftaf    s c h a u e n : fotos

Praxiseröffnung - Veronika Waitz und Christa Felsberger (Wien)
24.4.2004: GLOTTISSTOPP
s c h a u e n : fotos

Poesie International Dornbirn, Spielboden Dornbirn, 30.4.2004:
GLOTTISSTOPP
w i s s e n : pid    s c h a u e n : fotos

Norsk Litteraturfestival - Sigrid Undset-dagene,
Lillehammer/Norwegen, 27.5.2004: GLOTTISSTOPP
w i s s e n : litteraturfestival    s c h a u e n : fotos

In echt?, Erinnerungstheater Wien im Choreographic Centre Linz,
26.7.2004: anlassdichtung
w i s s e n : schaexpir

Verlag Gachnang & Springer (Bern-Berlin), 20-Jahre-Jubiläum,
Kulturhallen Dampfzentrale (Bern) 3.9.2004: anlassdichtung
w i s s e n : gachnang   dampfzentrale    s c h a u e n : fotos

intervocalica.exp | experimentaclub, La Casa Encendida (Madrid)
2.10.2004: GLOTTISSTOPP
w i s s e n : experimentaclub    s c h a u e n : fotos

Festakt anlässlich der Übergabe des 'Pschyrembel', KFJ-Spital (Wien),
28.10.2004: anlassdichtung
s c h a u e n : fotos

Gymnasium Viktring (Klagenfurt) 25.4.2005: Workshop 'moos'
w i s s e n : viktring

femophon @ changes, Fest der Frauenberatung Mostviertel
(Amstetten) 28.6.2005: anlassdichtung
w i s s e n : frauenberatung

10-Jahres-Fest der Mostviertler Montessorischule, Kulturhof Koplarn
(Amstetten) 17.9.2005: GLOTTISSTOPP
w i s s e n : momo    s c h a u e n : fotos

Moscow festival of poetry performance, Cultural Centre Dom
(Moskau) 30.9.2005: GLOTTISSTOPP
w i s s e n : dom    s c h a u e n : fotos

momophon @ 10-Jahres-Feier der Mostviertler Montessorischule
(Aschbach) 14.10.2005: anlassdichtung
w i s s e n : momo

Festival roaratorio, Théâtre du Loup (Genf) 28.10.2005:
GLOTTISSTOPP
w i s s e n : roaratorio    s c h a u e n : fotos

BBA - Big Brother Awards, Rote Fabrik (Zürich) 29.10.2005:
anlassdichtung
w i s s e n : bba    s c h a u e n : fotos

barfood poetry, Théâtre la Fourmi (Luzern) 18.5.2006: Stumpf
w i s s e n : lafourmi    s c h a u e n : fotos

foyer des arts (Vöcklabruck) 30.9.2006: Stumpf
w i s s e n : foyerdesarts    s c h a u e n : fotos

werkzeugH (Wien) 19.4.2007: Stumpf
w i s s e n : werkzeugH    s c h a u e n : fotos

kig (Graz) 29.6.2007: Stumpf
w i s s e n : kig

werkzeugH (Wien) 15.12.2007: VOICEBLOCK élastique
w i s s e n : VOICEBLOCK élastique

Das Lesefest (Kloster Und, Krems/Stein) 8.3.2008: anlassdichtung
w i s s e n : zeitpunktlesen    s c h a u e n : fotos

Festival am Hallstattzeitlichen Gehöft am Burgstallkogel
(Hallstattzeitliches Museum Großklein/Steiermark) 8.8.2008: Stumpf
w i s s e n : archaeo-grossklein    s c h a u e n : fotos

Stadttheater Grein (OÖ) 23.10.2008: Kinderkonzert 'hör auf auf
den ton'
w i s s e n : momo    Kinderkonzert    s c h a u e n : fotos

Stadttheater Grein (OÖ) 23.10.2008: Stumpf
w i s s e n : grein    s c h a u e n : fotos 

Jazzclub Mio (Wien) 15.11.2008: Stumpf
w i s s e n : mio    s c h a u e n : fotos

Schule Rogatsboden (Purgstall/NÖ) 27.3.2009:
Kinderkonzert 'hör auf auf den ton'
w i s s e n : rogatsboden  s c h a u e n : fotos

Mostviertler Montessorischule (Aschbach/NÖ) 27.-28.3.2009:
Workshop 'moos'
w i s s e n : momo   s c h a u e n : fotos

Schule Rogatsboden (Purgstall/NÖ) 16.4.2009: Workshop 'moos'
w i s s e n : rogatsboden    h o r c h e n : tonkost

opticafe (Enns/OÖ) 26.6.2009: Stumpf
s c h a u e n : fotos

Yspertaler Sommeratelier (Ysper/NÖ) 9.-10.7.2009:
Konzert 'hör auf auf den ton' und Workshop 'moos'
w i s s e n : freinet   h o r c h e n : tonkost   s c h a u e n : fotos

Stottercamp (Litzlberg am Attersee/OÖ) 10.8.-15.8.2009:
Konzert 'hör auf auf den ton' und Workshop 'moos'
w i s s e n : oesis   s c h a u e n : fotos

Literarisches Quartier Alte Schmiede (Wien) 23.10.2009: Stumpf
w i s s e n : gav    alte schmiede

Landesklinikum Amstetten-Mauer (Amstetten/NÖ) 30.10.2009:
Abschiedskonzert

salon5 (Wien) 3.11.2009: sterzinger experience
w i s s e n : sterzinger    salon5

Schule für Dichtung (Wien) 18.11.2009:
Vortrag und Performance "Wege zur scheinbaren Interferenz"
im Rahmen der Klasse "Akustische Poesie"
w i s s e n : sfd   s c h a u e n : fotos

literadio Brunch an der PH Wien (Wien) 11.5.2010: Lecture
w i s s e n : literadio   s c h a u e n : fotos

Sonjas Geburtstagsfest (Hermannsdorf/NÖ) 13.11.2010: Stumpf
w i s s e n : smille   s c h a u e n : fotos

Symposion "medienKULTURmedien" (Wien) 23.11.2010:
Beitrag und Workshop 'moos'
w i s s e n : medienKULTURmedien   s c h a u e n : fotos

Karins Geburtstagsfest (Wien) 30.9.2011: Stumpf

Vorschrift=Vorschrift (Wien) 8.12.2011: Co-Performance
w i s s e n : elffriede    t.havlik    m.mastrototaro    j.piringer
s c h a u e n : fotos

Mostviertler Montessorischule (Aschbach/NÖ) 26.1.+16.2.2012:
Workshop 'moos'
w i s s e n : momo   s c h a u e n : fotos

Demo Plattform25 (Graz) 23.3.2012: tonbeikost 'zumutung'
w i s s e n : plattform25

Ingrids Geburtstagsfest (Wien) 22.9.2012: kooperative Artikulation
s c h a u e n : fotos

froff (Wien) 5.10.2012: Schluckschutzhusten
feat. Andi Sagmeister (guitar) und Raphael Giller (drums)
w i s s e n : froff    s c h a u e n : fotos

Amerlinghaus, Wilde Worte (Wien) 8.10.2012: Schluckschutzhusten
w i s s e n : wildeworte    s c h a u e n : fotos

Vernissage "Kunst trotz(t) Armut" (Amstetten/NÖ) 14.11.2012:
anlassdichtung
s c h a u e n : fotos

Wohnungseinweihungssilvesterfest (Amstetten/NÖ) 31.12.2012:
anlassdichtung
s c h a u e n : fotos

read!!ing room (Wien) 16.1.2013: Schluckschutzhusten
w i s s e n : read!!ingroom    s c h a u e n : fotos
l e s e n : read!!ingroom

KiG! - Kultur in Graz (Graz) 2.3.2013:
Schluckschutzhusten (familienfreundlich)
w i s s e n : kig    s c h a u e n : fotos

KiG! - Kultur in Graz (Graz) 2.3.2013:
Geschichte in 10 Mikroonophonien über Krise, Armut, Ausgrenzung
w i s s e n : kig    s c h a u e n : fotos

Radio Ö1 Heimspiel 10.3.2013

RadioKulturhaus KlangTheater (Wien) 14.3.2013: Schluckschutzhusten
w i s s e n : hautnah    s c h a u e n : fotos

Literatur & Wein (Krems/NÖ) 11.4.2013: Schluckschutzhusten
w i s s e n : literatur&wein    s c h a u e n : fotos

Goldene Rose (Halle/Saale) 18.4.2013: Schluckschutzhusten
w i s s e n : goldenerose    s c h a u e n : fotos

KussKuss Küche & Gemeinderaum (Berlin) 19.4.2013: Schluckschutzhusten
w i s s e n : kusskussberlin    s c h a u e n : fotos

Radio Ö1 Nachtbilder, 11.5.2013: Schluckschutzhusten
(Eine Aufzeichnung des Auftritts vom 14.3.2013 im
ORF RadioKulturhaus Wien)
w i s s e n : Ö1

Poesía en Voz Alta, 28.5.2013 (Casa del Lago, Universidad
Nacional Autónoma de México, Mexico City): Schluckschutzhusten
w i s s e n : poesíaenvozalta   l e s e n : pva13   pva13
h o r c h e n : radioUNAM    s c h a u e n : fotos   video

Poesía en Voz Alta, 29.-30.5.2013 (Casa del Lago, Universidad
Nacional Autónoma de México, Mexico City): Workshop 'moos'
w i s s e n : poesíaenvozalta

Universidad del Claustro de Sor Juana, 31.5.2013 (Mexico City): Schluckschutzhusten
w i s s e n : claustro    s c h a u e n : fotos

Punkt 12!, 10.8.2013 (Meidlinger Markt, Wien): Schluckschutzhusten
w i s s e n : punkt12!    s c h a u e n : fotos

Der blöde dritte Mittwoch, 18.9.2013 (Rhiz, Wien): Schluckschutzhusten
w i s s e n : bloederdrittermittwoch    s c h a u e n : fotos

-----------------------------------------------------------

SCHLUCKSCHUTZHUSTEN-DEUTSCHLANDTOUR
7.10. - 19.10.2013

w i s s e n : flyer    s c h a u e n : fotos

Madame Claude, 7.10.2013 (Berlin-Kreuzberg): Schluckschutzhusten
w i s s e n : mmeclaude    s c h a u e n : fotos

Wortwäscherei Kanal 21 TV, 8.10.2013 (Bielefeld): Fernsehbeitrag
w i s s e n : wortwäscherei    s c h a u e n : fotos

duma im Zensurfrei, 9.10.2013 (Hannover): Schluckschutzhusten
w i s s e n : duma    s c h a u e n : fotos

Treffpunkthaus Heimfeld, 10.10.2013 (Hamburg): Schluckschutzhusten
w i s s e n : umsonstladen    s c h a u e n : fotos

DRK-KaufBar, 11.10.2013 (Braunschweig): Schluckschutzhusten
w i s s e n : drk-kaufbar    s c h a u e n : fotos

Café Blume an der Hasenheide, 12.10.2013 (Berlin-Neukölln): Schluckschutzhusten
w i s s e n : caféblume    s c h a u e n : fotos

Die Bank, 13.10.2013 (München): Schluckschutzhusten
w i s s e n : diebank    s c h a u e n : fotos

BASTION, 14.10.2013 (Bochum): Schluckschutzhusten
w i s s e n : bastion    s c h a u e n : fotos

Nochtspeicher, 15.10.2013 (Hamburg): Schluckschutzhusten
w i s s e n : nochtspeicher    s c h a u e n : fotos

Horns Erben, 16.10.2013 (Leipzig): Schluckschutzhusten
w i s s e n : hornserben    s c h a u e n : fotos

Phonophon am Institut für Neue Medien, 17.10.2013
(Frankfurt am Main): Schluckschutzhusten
w i s s e n : phonophon    s c h a u e n : fotos

Münchner Literaturbüro, 18.10.2013 (München): Schluckschutzhusten
w i s s e n : münchnerliteraturbüro    s c h a u e n : fotos

Der Hollabusch, 19.10.2013 (München): Schluckschutzhusten
w i s s e n : hollabusch    s c h a u e n : fotos

--------------------------- uff ---------------------------

Volksschule, 28.2.2014 (Wien):
Kinderkonzert 'hör auf auf den ton' (sic)
w i s s e n : höraufaufdenton

Linzer Frühling, 3.4.2014 (Linz): Schluckschutzhusten
w i s s e n : linzerfrühling

froff (Wien) 1.5.2014: Arbeit und Vergnügen
w i s s e n : froff

Die lange Nacht der Museen, 4.10.2014 (Theatermuseum, Wien): Schluckschutzhusten
w i s s e n : Theatermuseum

Hüllkurven, 18.11.2014 (Rhiz, Wien): Schluckschutzhusten
w i s s e n : huellkurven

 


MEINUNGEN
   
CHRONOS VOR : 2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007
    2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014
    2015

 

07.03.2015
18.00 Uhr
Benefizveranstaltung für die Kreativschule Lernwerkstatt Regenbogen in der Sargfabrik (Goldschlaggasse 169, 1140 Wien):
Schluckschutzhusten
w i s s e n : kreativschule